Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Online Marketing Noord, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van en de afname van diensten en producten van Online Marketing Noord zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website realisatie, Video Marketing en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Online Marketing Noord behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1 Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Marketing Noord een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2 Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Online Marketing Noord verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Online Marketing Noord en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Online Marketing Noord opgenomen wordt.

3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Online Marketing Noord zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Noord uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Noord.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Online Marketing Noord blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Online Marketing Noord. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Online Marketing Noord zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Marketing Noord niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Online Marketing Noord zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Marketing Noord het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Marketing Noord aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Online Marketing Noord worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Marketing Noord zijn verstrekt, heeft Online Marketing Noord het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Online Marketing Noord is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Online Marketing Noord is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Marketing Noord kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Online Marketing Noord de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Online Marketing Noord of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Online Marketing Noord voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Duur en beëindiging

 1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door Online Marketing Noord voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. Online Marketing Noord heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Online Marketing Noord onderhouden worden.
 3. Online Marketing Noord heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Marketing Noord gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Online Marketing Noord heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6 Levering en levertijd

 1. Online Marketing Noord gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Online Marketing Noord onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Online Marketing Noord alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Online Marketing Noord een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Online Marketing Noord gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7 Overmacht

 1. Online Marketing Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Online Marketing Noord als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Online Marketing Noord alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Online Marketing Noord geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
  in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Online Marketing Noord tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8 Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Online Marketing Noord minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9 Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Online Marketing Noord is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Online Marketing Noord het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Online Marketing Noord zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
  opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Online Marketing Noord.
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Online Marketing Noord een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
  plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Online Marketing Noord hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien Online Marketing Noord abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Online Marketing Noord het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Online Marketing Noord heeft voldaan.

10 Copyright

 1. Het eigendom van door Online Marketing Noord verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Online Marketing Noord, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Online Marketing Noord hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Online Marketing Noord gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Online Marketing Noord behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Online Marketing Noord vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Marketing Noord niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Online Marketing Noord bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Online Marketing Noord weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Online Marketing Noord op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Online Marketing Noord of het
  ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Online Marketing Noord.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Online Marketing Noord slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Online Marketing Noord voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Online Marketing Noord voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Online Marketing Noord.
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Online Marketing Noord kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Online Marketing Noord is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De opdrachtgever dient Online Marketing Noord terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Online Marketing Noord geleden schade.
 7. Online Marketing Noord is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Online Marketing Noord is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12 Buitengebruikstelling

 1. Online Marketing Noord heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Online Marketing Noord niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Online Marketing Noord zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Online Marketing Noord kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Online Marketing Noord gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Online Marketing Noord noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14 Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Online Marketing Noord, waarna Online Marketing Noord deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Online Marketing Noord binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuisteinformatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15 Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Online Marketing Noord behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
  leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16 Overig

 1. Online Marketing Noord zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Marketing Noord.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Online Marketing Noord zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Online Marketing Noord is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Online Marketing Noord behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Online Marketing Noord te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Online Marketing Noord en
  opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Online Marketing Noord met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve
  gegevens van Online Marketing Noord beslissend.

18 Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Online Marketing Noord tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

19 DNR voorwaarden

In 2011 verscheen de ‘Rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011’. De Nieuwe Regeling (DNR) bevat de algemene branchevoorwaarden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Brancheorganisatie van advies, management, en ingenieursbureaus (ONRI). Met de DNR is er één rechtspositieregeling ontstaan voor alle ontwerpende disciplines in de bouw en infra. Online Marketing Noord werkt volgens DNR-richtlijnen

Download hier De Nieuwe Regeling 2011